GOLMES 1-3 ATHLETIC ALMACELLES

Victòriaimportant laaconseguidaaquesta tarda alcamp del'Golmes.Avuil'AthleticAlmacellesha tretla seva millor versió,jugant unpartitcomplet idemostrant queaquestequipmereixmés.Ambgolsde Montalban(2)iPaquillol'Athleticdemostra que hasabut jugarcom a equip.Proximasetmana, tornem ajugara casa contra elAlpicatB.